REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA FITNESSU w Szkole Pływania Fregata Swimming

1. Organizatorem zajęć aqua fitnessu (przez które rozumie się: aqua aerobik, aqua power, aqua ciąża, aqua step, aqua gimnastyka, aqua gimnastyka z elementami rehabilitacji, HIIT) jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości , telefon 61 875 95 27(dalej: Szkoła Pływania Fregata Swimming).

2. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:
a) zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fregata.com.pl lub złożenie w siedzibie Szkoły Pływania Fregata Swimming podpisanego formularza zgłoszeniowego udostępnianego w wersji papierowej przez Szkołę Pływania Fregata Swimming
b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na cykl miesięczny lub dwumiesięczny, zgodnie z cennikiem na stronie www.fregata.com.pl. Zajęcia odbywają się w dniu lub dni tygodnia określone na karnecie, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć w Szkole Pływania Fregata Swimming.

3. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym cyklu według harmonogramu Szkoły Pływania Fregata Swimming.

4. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na krótszy okres lub na wejście jednorazowe w przypadku gdy w danej grupie jest wolne miejsce.

5. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty za karnet zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej z biura obsługi klienta Szkoły Pływania Fregata Swimming.

6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Regulaminu, jak i wykupienie karnetu równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

7. Cena za zajęcia upoważnia do 45 minut zajęć aqua fitnessu. Karnet obejmuje dodatkowo czas na przebranie, różny w zależności od pływalni, na której odbywają się zajęcia. W przypadku kompleksu Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań) oraz na basenie Rataje (os. Piastowskie 55, Poznań) jest to dodatkowe 25 minut łącznie do wykorzystania przed lub/i po zajęciach. Na wszystkich pozostałych 1pływalniach uczestnik zajęć może wejść do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami i opuścić ją nie później niż 15 minut po zajęciach.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby posiadające karty partnerskie OK System oraz FitProfit. Powyższe nie dotyczy zajęć na basenie Rataje. Posiadacz karty może zapisywać się na jednorazowe zajęcia aqua fitnessu wypełniając formularz zgłoszeniowy przy grafiku na stronie www.fregata.com.pl, dodając w treści wiadomości informację o posiadanej karcie. Następnie uczestnik zobowiązany jest podać w biurze Szkoły Pływania Fregaty Swimming unikalny kod, uzyskany u operatora karty i uprawniający do udziału w zajęciach Szkoły Pływania Fregaty Swimming (karty OK System) lub odbić kartę w specjalnym czytniku w biurze Szkoły Pływania Fregaty Swimming albo u pracowników Szkoły Pływania Fregaty Swimming (karty FitProfit). Posiadacze kart partnerskich mogą zapisywać się na jednorazowe zajęcia z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem (to znaczy nie wcześniej niż tydzień przed danymi zajęciami) i korzystać z wejścia na kartę nie częściej niż raz dziennie.

9. Uczestnikami zajęć mogą być tylko osoby pełnoletnie i tylko osoby pełnoletnie mogą dokonywać zapisów na zajęcia.

10. Uczestnicy zajęć poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Regulaminu oświadczają o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach aqua fitness. Niezależnie od powyższego oświadczenia, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do Szkoły Pływania Fregata Swimming, najpóźniej na pierwsze zajęcia zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku niedostarczenia wyżej wskazanego zaświadczenia Szkoła Pływania Fregata Swimming ma prawo do odmowy udziału w zajęciach uczestnika, który nie złożył wymaganego zaświadczenia.

11. Zagubienie karnetu należy niezwłocznie zgłosić w biurze Szkoły Pływania Fregata Swimming.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.

13. Uczestnik może odrabiać nieobecności (nie dotyczy zajęć aqua gimnastyki, a w przypadku zajęć aqua gimnastyki z elementami rehabilitacji istnieje możliwość odrobienia 1 nieobecności w miesiącu), które zostały zgłoszone minimum 24h przed zajęciami drogą mailową, na adres biurotermy@fregata.com.pl (jeśli zgłoszenie dotyczy zajęć w kompleksie Termy Maltańskie, ul. Termalna 1, Poznań), biurorataje@ (Basen Rataje, os. Piastowskie 55, Poznań) biurolechicka@fregata.com.pl (Basen Lechicka, ul. Lechicka 101, Poznań), info@fregata.com.pl (Basen Olimpia, ul. Taborowa 1, Poznań), biurodaszewice@fregata.com.pl (Basen Daszewice, ul. Słoneczna 4, Daszewice), basenkromera@fregata.com.pl (Basen Kromera, al. Kromera 16, Wrocław). Powyższe zastrzeżenie w zakresie terminu zgłoszenia nieobecności, nie dotyczy odrabiania nieobecności usprawiedliwionej stosownym zwolnieniem lekarskim.

14. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w inny dzień aniżeli oznaczony na karnecie (nie dotyczy zajęć aqua gimnastyki). Odrabianie zajęć odbywa się w terminie uzgodnionym ze Szkołą Pływania Fregata Swimming drogą mailową. W przypadku ustalenia terminu odrabiania zajęć ze Szkołą Pływania Fregata Swimming i nie pojawienia się uczestnika na ustalonym terminie zajęć, zajęcia zostają uznane za odrobione. Rezygnację odrabiania można odwołać do 24h przed odrabianiem zajęć na adres mailowy wskazany w pkt 13 Regulaminu. Odrabianie zajęć należy wykorzystać przed zakończeniem okresu ważności karnetu obejmującego odrabiane zajęcia.

15. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika (hospitalizacja, złamania) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty za karnet, może być przeniesiona na kontynuację kursu w innym terminie wskazanym przez Szkołę Pływania Fregata Swimming w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim.

16. W przypadku przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości, uczestnikowi przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za zakup karnetu. Wysokość kwoty do zwrotu liczona będzie jako wielokrotność wartości pojedynczych zajęć przypadających od momentu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do końca okresu ważności karnetu.

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt.

18. Szkoła Pływania Fregata Swimming nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.

19. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadania polisy ubezpieczeniowej NW.

20. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu należy zgłaszać takie żądanie (info@fregata.com.pl) w terminie do 7 dni od dokonania płatności.

21. Szkoła Pływania Fregata Swimming zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.fregata.com.pl .

22. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Szkołę Pływania Fregata Swimming usług uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres : info@fregata.com.pl. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania przez Szkołę Pływania Fregata Swimming, w tym samym terminie uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.

23. W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

24. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć pozyskanych w sposób wskazany w pkt 2 Regulaminu, jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości , telefon 61 875 95 27, e-mail info@fregata.com.pl . Szczegółowe informacje o administrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych, w tym klauzula informacyjna – znajdują się przy formularzu zgłoszeniowym, prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Znajdują się tam również pozostałe dane identyfikujące Szkołę Pływania Fregata Swimming jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: bok@fregata.com.pl