Regulamin zajęć nauki i doskonalenia pływania w Szkole Pływania Fregata Swimming
zima 2020-2021

(obowiązuje od 5.10.2020)

1. Organizatorem zajęć nauki i doskonalenia pływania jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości , telefon 61 875 95 27(dalej: Szkoła Pływania Fregata Swimming).

2. Podstawą uczestniczenia w zajęciach jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

a) zapisanie się na zajęcia poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fregata.com.pl lub złożenie w siedzibie Szkoły Pływania Fregata Swimming podpisanego formularza zgłoszeniowego udostępnianego w wersji papierowej przez Szkołę Pływania Fregata Swimming

b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na cykl semestralny, zgodnie z cennikiem na stronie www.fregata.com.pl. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w dniu określonym na karnecie, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć w Szkole Pływania Fregata Swimming.

3. Cena karnetu obejmuje zajęcia przypadające w danym semestrze według harmonogramu Szkoły Pływania Fregata Swimming.

4. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na krótszy okres lub na wejście jednorazowe w przypadku gdy w danej grupie jest wolne miejsce.

5. Uczestnik zajęć lub w przypadku dziecka, rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do dokonania zapłaty za karnet zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej z biura obsługi klienta Szkoły Pływania Fregata Swimming.

6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit a) Regulaminu, jak i wykupienie karnetu równoznaczne jest z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia.

7. Cena za zajęcia upoważnia do 45 minut nauki pływania. Karnet obejmuje dodatkowo czas na przebranie, różny w zależności od pływalni, na której odbywają się zajęcia. W przypadku kompleksu Termy Maltańskie (ul. Termalna 1, Poznań) oraz basenu Rataje (os. Piastowskie 55, Poznań) jest to dodatkowe 25 minut łącznie do wykorzystania przed lub/i po zajęciach. Na wszystkich pozostałych pływalniach uczestnik zajęć może wejść do szatni nie wcześniej niż 15 minut przed zajęciami i opuścić ją nie później niż 15 minut po zajęciach.

8. W zajęciach mogą uczestniczyć także osoby posiadające karty partnerskie OK System. Posiadacz karty może zapisywać się na jednorazowe zajęcia nauki pływania wypełniając formularz zgłoszeniowy przy grafiku na stronie www.fregata.com.pl, dodając w treści wiadomości informację o posiadanej karcie. Następnie taki uczestnik zobowiązany jest podać w biurze Szkoły Pływania Fregata Swimming unikalny kod, uzyskany u operatora karty i uprawniający do udziału w zajęciach Szkoły Pływania Fregata Swimming. Posiadacze karty partnerskiej OK System mogą zapisywać się na jednorazowe zajęcia z maksymalnie tygodniowym wyprzedzeniem (to znaczy nie wcześniej niż tydzień przed danymi zajęciami) i korzystać z wejścia na kartę nie częściej niż raz dziennie.

9. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Zapisu osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dokonują odpowiednio rodzice lub opiekunowie prawni.

10. Uczestnicy zajęć ( a w przypadku osób małoletnich lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – odpowiednio rodzice lub opiekunowie prawni) poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 2 lit. a) Regulaminu oświadczają o braku przeciwwskazań uczestnika zajęć do uczestniczenia w zajęciach nauki lub doskonalenia pływania . Niezależnie od powyższego oświadczenia, osoby te zobowiązane są dostarczyć do Szkoły Pływania Fregata Swimming, najpóżniej na pierwsze zajęcia stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku niedostarczenia wyżej wskazanego zaświadczenia Szkoła Pływania Fregata Swimming ma prawo do odmowy udziału w zajęciach uczestnika, który nie złożył wymaganego zaświadczenia.

11. Rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich do 14 r. życia zgodnie z regulaminem pływalni, zobowiązani są do odprowadzenia dziecka do hali basenowej i przekazania dziecka pod opiekę instruktora prowadzącego zajęcia, jak i odebranie dziecka po zakończeniu zajęć. Opiekunowie zobowiązani są do poruszania się w hali basenowej w obuwiu basenowym.

12. W przypadku zapisu na zajęcia dzieci – za uczestnika zajęć uważa się dziecko lub dziecko plus rodzic w przypadku, gdy są to zajęcia dla dzieci do lat 4.

13. Uczestnictwo dziecka w zajęciach nie upoważnia rodzica lub opiekuna prawnego do korzystania z pływalni. Jest to możliwe po wykupieniu odrębnego biletu, zgodnie z cennikiem danego obiektu.

14. Zagubienie karnetu należy niezwłocznie zgłosić w biurze Szkoły Pływania Fregata Swimming.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zastępstw instruktorów, nie gwarantuje prowadzenia wszystkich zajęć przez tego samego instruktora.

16. Uczestnik może odrabiać nieobecności w grupie, które zostały zgłoszone do godz. 19.00 dnia poprzedzającego zajęcia, drogą mailową, na adres biuroposnania@fregata.com.pl (jeśli zgłoszenie dotyczy zajęć na Basenie Posnania, ul. Słowiańska 78, Poznań), basenpulsantis@fregata.com.pl (jeśli zgłoszenie dotyczy zajęć na Basenie Pulsantis – Wrocław, ul. Ostrowskiego 3) lub poprzez system www.fregata.auksys.com/master, jeśli zgłoszenie dotyczy zajęć odbywających się w Termach Maltańskich (ul. Termalna 1, Poznań), na Pływalni Fregata w Daszewicach (ul. Słoneczna 4, Daszewice), Basenie Lechicka (Hotel Lechicka, u. Lechicka 101, Poznań), Basenie Kromera (al. Kromera 16, Wrocław), Basenie Rataje (os. Piastowskie 55, Poznań), Basenie Kopernika (ul. Newtona 2).
Uwaga! W przypadku zajęć odbywających się w okresie wakacyjnym nieobecności na basenach Lechicka, Daszewice oraz Kromera, zgłaszane są tradycyjnie drogą mailową (na adresy odpowiednio: biurolechicka@fregata.com.pl, biurodaszewice@fregata.com.pl, basenkromera@fregata.com.pl).
Powyższe zastrzeżenie w zakresie terminu zgłoszenia nieobecności, nie dotyczy odrabiania nieobecności usprawiedliwionej stosownym zwolnieniem lekarskim. Uczestnik może odrabiać zajęcia w grupie o tym samym poziomie zaawansowania.

17. Uczestnik ma prawo do uczestnictwa w zajęciach w inny dzień aniżeli oznaczony na karnecie (w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły Pływania Fregata Swimming). Odrabianie zajęć odbywa się w terminie uzgodnionym ze Szkołą Pływania Fregata Swimming drogą mailową (w przypadku basenów Posnania i Pulsantis – Wrocław) oraz w terminach wynikających z rezerwacji w systemie odrabiania zajęć www.fregata.auksys.com/master (w przypadku pozostałych basenów). W przypadku ustalenia terminu odrabiania zajęć ze Szkołą Pływania Fregata Swimming i nie pojawienia się uczestnika na ustalonym terminie zajęć, zajęcia zostają uznane za odrobione. Szkoła Pływania Fregata Swimming nie gwarantuje możliwości odrobienia wszystkich zajęć, na których uczestnik zgłosił nieobecność.

18. W przypadku problemów zdrowotnych uczestnika (hospitalizacja, złamania) uczestnictwo w zajęciach może być zawieszone, a część wniesionej opłaty za karnet, może być przeniesiona na kontynuację kursu w innym terminie wskazanym przez Szkołę Pływania Fregata Swimming w miarę możliwości organizacyjnych. Rozliczenie to dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia i liczone jest od daty zgłoszenia w formie pisemnej nieobecności wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim.

19. W przypadku przewlekłej choroby uczestnika zajęć, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia uczestnictwo we wszystkich zajęciach pozostałych do odbycia lub ich znaczącej większości, uczestnikowi przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za zakup karnetu. Wysokość kwoty do zwrotu liczona będzie jako wielokrotność wartości pojedynczych zajęć przypadających od momentu dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do końca okresu ważności karnetu.

20. Uczestnicy zajęć zobowiązani są stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia oraz zobowiązują się dbać o porządek i o sprzęt.

21. Szkoła Pływania Fregata Swimming nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach.

22. Każdy uczestnik zajęć jest zobowiązany do osobistego posiadanie polisy ubezpieczeniowej NW.

23. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zakup karnetu należy zgłaszać takie żądanie (info@fregata.com.pl) w terminie do 7 dni od dokonania płatności.

24. W przypadku, gdy uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu realizuje jej opiekun prawny.

25. Szkoła Pływania Fregata Swimming zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej www.fregata.com.pl.

26. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Szkołę Pływania Fregata Swimming usług uczestnicy zajęć mogą przesyłać na adres: info@fregata.com.pl. Reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania przez Szkołę Pływania Fregata Swimming, w tym samym terminie uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji.

27. W zakresie nie unormowanym w Regulaminie zastosowanie będą miały właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

28. Administratorem danych osobowych uczestników zajęć oraz ich opiekunów prawnych, pozyskanych w sposób wskazany w pkt 2 Regulaminu, jest Fregata Swimming sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, REGON: 302662990, NIP: 7822569528, kapitał zakładowy 5 000,00 zł wpłacony w całości , telefon 61 875 95 27, e-mail info@fregata.com.pl. Szczegółowe informacje o administrowaniu i przetwarzaniu danych osobowych, w tym klauzula informacyjna – znajdują się przy formularzu zgłoszeniowym, prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Znajdują się tam również pozostałe dane identyfikujące Szkołę Pływania Fregata Swimming jako administratora danych oraz dane kontaktowe, jednak już teraz wskazujemy, że w przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pani/ Pana danych osobowych, jesteśmy dostępni pod adresem: bok@fregata.com.pl