AKTUALNOŚCI

Regulamin konkursu lato 2020

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Fregata Swimming sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Termalnej 1, 61-028 Poznań, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

II Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i ukończyła 18 rok życia, zapoznała się z niniejszym Regulaminem i posiada zweryfikowane konto w serwisie Facebook.

III Zasady konkursu i nagrody
1. Konkurs prowadzony jest w serwisie Facebook na stronie pod adresem www.facebook.com/fregataswimming
2. Czas trwania Konkursu: 13.08.2020 – 20.08.2020
3. Nagrodami w Konkursie są jednorazowe wejścia na zajęcia oswajania z wodą dla niemowląt
(zajęcia rodzic plus dziecko) w terminie: poniedziałek 24 sierpnia 2020 r., godz. 9.30 na Basenie Lechicka w Poznaniu.
4. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu, w formie komentarza do postu konkursowego, odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcesz, by Twoje dziecko uczestniczyło w zajęciach na basenie z Fregatą Swimming?
5. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:
a) zaakceptowały postanowienia Regulaminu,
b) mają zarejestrowane aktywne konto na Facebooku
c) spełnią zadanie konkursowe, polegające na napisaniu komentarza pod postem.
6. Odpowiedź na zadanie konkursowe należy zamieścić w formie komentarza pod postem konkursowym.
7. Każdy uczestnik może wysłać jedno zgłoszenie z odpowiedzią na zadanie konkursowe. Uczestnik
konkursu może zostać wyłoniony jako Laureat w konkursie, tylko raz w ciągu trwania całego
Konkursu.

IV Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Spośród nadesłanych odpowiedzi, Jury, wskazane przez Organizatora, wybierze najciekawsze,
najbardziej oryginalne odpowiedzi w opinii członków Jury. Jej autorzy (Laureaci Konkursu) otrzymają nagrodę opisaną w pkt. III. 3.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21.08.2020
3. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o Nagrodzie w serwisie Facebook: w wiadomości
prywatnej.

V Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
2. Laureaci Konkursu nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego Nagrody